กลุ่มโปรตีนแมททริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส (เอ็มเอ็มพีเอส) และการสมานบาดแผลที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวาน [Matrix metalloproteinases (MMPs) and diabetic wound healing]

การศึกษาทางสรีรวิทยาการหายของบาดแผลปกติพบว่า เป็นปฏิกิริยาที่ทำงานร่วมกันระหว่างเซลล์และสารต่าง ๆ ได้แก่ เซลล์ผิวหนังชั้นนอก (Epidermal cells) เซลล์ผิวหนังชั้นใน (Dermal cells) สารประกอบที่อยู่ระหว่างเซลล์ (Extracellular matrix) การสร้างหลอดเลือดใหม่ (Angiogenesis) โปรตีนในเลือด (Plasma protein) สาร Cytokines รวมถึงปัจจัยในการเจริญเติบโต (Growth factors) โดยกระบวนการหายของบาดแผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ...

ระดับของโปรตีนเอ็มเอ็มพี-1 โปรตีนเอ็มเอ็มพี-9 และโปรตีนทีไอเอ็มพี-1 ในบาดแผลเรื้อรังที่เท้า จากภาวะเบาหวาน (The levels of MMP-1, MMP-9 and TIMP-1 proteins in chronic diabetic foot ulcer)

เบาหวาน (Diabetic mellitus) เป็นโรคเรื้อรังทางสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่งในปัจจุบัน โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคนี้คือการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า (Diabetic foot ulcer) สามารถพบได้ถึงร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเบาหวาน และคิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้ป่วยเบาหวาน...

การแสดงออกของยีน EN1 ในเซลล์มะเร็ง (The expression of EN1 gene in cancer cells)

ยีน Engrailed homeobox 1 (EN1) ตั้งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 2 ตรงตำแหน่งที่ 14.2 ของแขนยาว (q arm) (2q14.2) มีหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลาง [Central nervous system (CNS)](1-4) อย่างไรก็ตามมีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีน EN1 กับมะเร็งชนิดต่าง ๆ...