ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทั่วไปในมะเร็งเต้านม โดยใช้วิธีทางอิมมูโนฮีสโตเคมีเป็นฐาน (General immunohistochemical-based biomarkers in breast cancer)

โดยปกติแล้วการพยากรณ์โรคของมะเร็งเต้านมนั้นอาศัยลักษณะทางคลินิกและทางพยาธิวิทยาดังต่อไปนี้คือ ขนาดของก้อนเนื้องอก (Tumour size) ระดับความแตกต่างทางจุลกายวิภาค (Histological grade) การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ (The status of axillary lymph node) และระยะของมะเร็งเต้านม (Breast cancer staging)...

Category : Technical Notes

ความหลากหลายที่เกิดในแต่ละเซลล์ของเนื้อเยื่อมะเร็ง (Tumour heterogeneity)

จากการศึกษาทางอณูพยาธิวิทยา (Molecular pathology) ของมะเร็งแสดงให้เห็นว่า ภายในเนื้อเยื่อมะเร็งจะปรากฏความหลากหลายของลักษณะทางจุลกายพยาธิสภาพ (Histopathological appearances) และลักษณะการแสดงออกทางโมเลกุล (Molecular expression profile) ของเซลล์มะเร็ง...