การแสดงออกของยีน EN1 ในเซลล์มะเร็ง (The expression of EN1 gene in cancer cells)

ยีน Engrailed homeobox 1 (EN1) ตั้งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 2 ตรงตำแหน่งที่ 14.2 ของแขนยาว (q arm) (2q14.2) มีหน้าที่ควบคุมการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลาง [Central nervous system (CNS)](1-4) อย่างไรก็ตามมีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยีน EN1 กับมะเร็งชนิดต่าง ๆ...