การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านม (Molecular classification of breast cancer)

ปัจจุบันนี้ได้มีการนำวิธีการด้านอณูพยาธิชีววิทยา (Molecular pathobiology) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี [Immunohistochemistry (IHC)] เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีนบนพื้นฐานของวิธีแบบไมโครอาร์เรย์ (Microarray-based gene expression profiling)...

Category : Technical Notes