การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast cancer screening)

มะเร็งเต้านมเป็นชนิดของมะเร็งซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในเพศหญิงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยรายงานจากองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) พบว่ามีสตรีจำนวน 627,000 คน เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีทั่วโลกที่เป็นมะเร็ง นอกจากนี้อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมในสตรีไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี...