ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทั่วไปในมะเร็งเต้านม โดยใช้วิธีทางอิมมูโนฮีสโตเคมีเป็นฐาน (General immunohistochemical-based biomarkers in breast cancer)

โดยปกติแล้วการพยากรณ์โรคของมะเร็งเต้านมนั้นอาศัยลักษณะทางคลินิกและทางพยาธิวิทยาดังต่อไปนี้คือ ขนาดของก้อนเนื้องอก (Tumour size) ระดับความแตกต่างทางจุลกายวิภาค (Histological grade) การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ (The status of axillary lymph node) และระยะของมะเร็งเต้านม (Breast cancer staging)...

Category : Technical Notes