ระดับโปรตีนอะดิโพเน็กทินและไอริซินในเลือด ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (Blood adiponectin and irisin levels in breast cancer patients)

โปรตีนอะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) (หรือเรียก ACRP30, GBP28, ADIPOQ, โปรตีนที่สังเคราะห์จากยีน APM1) เป็น Adipokine ที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ปัจจุบันได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ของโปรตีนอะดิโพเน็กทินในโรคต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ได้แก่ โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์...