การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านม (Molecular classification of breast cancer)

ศุภกร ปิยะอิศรากุล

กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 โทรศัพท์: +66 (0) 81 932 8188 โทรสาร: +66 (0) 2 534 7258
Email: harajuku_wow@hotmail.com

 

ปัจจุบันนี้ได้มีการนำวิธีการด้านอณูพยาธิชีววิทยา (Molecular pathobiology) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี [Immunohistochemistry (IHC)] เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีนบนพื้นฐานของวิธีแบบไมโครอาร์เรย์ (Microarray-based gene expression profiling) สำหรับการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการทำนายผลของการตอบสนองต่อการรักษาของมะเร็งเต้านม ซึ่งจากการนำทั้งสองวิธีดังกล่าวมาใช้ศึกษากับเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมจึงเกิดการจำแนกประเภททางโมเลกุล (Molecular subtypes) ของมะเร็งเต้านมได้เป็น 3 กลุ่มหลัก (ตาราง) ดังนี้คือ

 1. Luminal breast cancer แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ
  1. Luminal A breast cancer
  2. Luminal B breast cancer สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ
   1. Luminal B with Ki67-high breast cancer
   2. Luminal B with less than 20% of PR-positive breast cancer
 2. HER2-positive breast cancer แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ
  1. Luminal HER2 with PR-positive breast cancer
  2. Luminal HER2 with PR-negative breast cancer
  3. HER2-enriched breast cancer
 3. Triple-negative breast cancer แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ
  1. Basal-like breast cancer
  2. Non-classified triple-negative breast cancer

 

ตารางแสดงการแบ่งประเภททางโมเลกุล (Molecular subtypes) ของมะเร็งเต้านมตามผลการแสดงออกทาง IHC ของโปรตีน ER, PR, HER2, Ki67, CK5 และ EGFR ในเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม

 

เอกสารอ้างอิง

Tang P, Tse GM. Immunohistochemical Surrogates for Molecular Classification of Breast Carcinoma: A 2015 Update. Arch Pathol Lab Med 2016 Aug;140(8):806-814.