การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านม (Molecular classification of breast cancer)

ปัจจุบันนี้ได้มีการนำวิธีการด้านอณูพยาธิชีววิทยา (Molecular pathobiology) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี [Immunohistochemistry (IHC)] เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีนบนพื้นฐานของวิธีแบบไมโครอาร์เรย์ (Microarray-based gene expression profiling)...

Category : Technical Notes

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮมกับการแสดงออกทางอิมมูโนฮีสโตเคมี [The correlation between Nottingham prognostic index (NPI) and immunohistochemical expression]

มะเร็งเต้านมในแต่ละชนิดทางโมเลกุล (Molecular subtypes) จะมีค่าดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮม [Nottingham prognostic index (NPI)] ที่แตกต่างกัน(1) โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive และ Triple-negative จะมีค่า NPI ที่สูงกว่ามะเร็งเต้านมชนิด Luminal(2)...