การกลายพันธุ์ของยีน JAK2V617F ยีน CALR และ ยีน MPL ในกลุ่มโรคไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดมากผิดปกติ

กลุ่มโรคไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดมากผิดปกติประกอบด้วยโรคดังต่อไปนี้คือ โรคเลือดข้น โรคเกล็ดเลือดสูง และโรคพังผืดในไขกระดูกปฐมภูมิ ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เลือดออกผิดปกติ การเกิดพังผืดในไขกระดูก และการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ซึ่งการกลายพันธุ์ของยีน JAK2V617F...

Category : Review Articles

Congenital Pulmonary Airway Malformation of Lung: A Report of Three Cases

Congenital pulmonary airway malformation (CPAM), also known as congenital cystic adenomatoid malformation is a rare congenital anomaly of lung involving the fetal tracheobronchial tree. It is a rare cause of respiratory distress in neonates. The reported incidence of this entity is 1 in 11,000 to 1 in 35,000....

Category : Case Reports

ดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮม [Nottingham prognostic index (NPI)]

ในทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) ได้มีการนำสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมจำนวน 3 อย่างดังต่อไปนี้คือ (1) ขนาดของก้อนมะเร็ง (Tumour size), (2) ระดับความแตกต่างทางจุลกายวิภาคของเซลล์มะเร็ง (Histological grade) และ (3) จำนวนต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ที่มีเซลล์มะเร็งเต้านมแพร่กระจายมา...

Category : Technical Notes

Gap Analysis Study before Implementation of Thailand’s National Guidelines for Point of Care Testing at Chiang Rai Province

The Bureau of Laboratory Quality Standards has published Thailand’s National Guidelines for Point-of-Care Testing (POCT) since August 2015. Still yet, the implementation of the guidelines is a great challenge....

Keyword : poct, point of care
Category : Special Articles

Comparison of α-smooth muscle actin expression between squamous cell carcinoma and pseudoepitheliomatous hyperplasia

To evaluate the usefulness of α-smooth muscle actin (α-SMA) expression of reactive myofibroblastic cells within desmoplastic reaction tissue for distinction between invasive squamous cell carcinoma (SCC) and pseudoepitheliomatous hyperplasia (PEH)....

Category : Original Articles

Determination of Asbestos Bodies in Autopsy Lung Fluid

The finding of asbestos bodies in lung fluid aspirates represents definite evidence of having prior exposure to asbestos, and having asbestos fibers entering the bronchial tree. After entering the lung, fibers undergo a coating process with ferritin protein to form asbestos bodies. The present study was carried out with the aim of determining...

Category : Original Articles

Impact of CpG site specific methylation on silencing protein expression of GSTP1 in breast cancer

From previous study with Methylation specific polymerase chain reaction (MSP), there were cases of DNA methylation showing positive protein expression. Some CpG sites of the primer were speculated to have no effect on protein expression....

Category : Original Articles

The role of Immunohistochemistry in diagnosis of renal cell carcinoma subtypes.

To determine the validity of immunohistochemistry in classifying Renal cell carcinoma (RCC) subtypes. Methods: Eighty-three cases of RCC were retrieved. Immunohistochemical staining of Vimentin, CD10, CK7, P504s, Parvalbumin, TFE3, and CD117 were done by using tissue microarray blocks. RCC subtypes were placed and compared with the previous diagnosis....

Category : Original Articles

Primary central nervous system lymphoma presenting with panhypopituitarism and diabetes insipidus

Lymphoma involving the hypothalamus is very rare. We present a case of a 48-year-old man with primary central nervous system lymphoma (PCNSL) presenting with hypothalamic and pituitary stalk lesions with frontal masses, causing diabetes insipidus and panhypopituitarism. Brain MRI with gadolinium enhancement demonstrated vivid enhancing hypothalamic and...

Category : Case Reports

The Many Faces (and Origins) of Adenocarcinoma in the Liver: Pattern Approach to Diagnosis on Small Tissue Samples

Focal liver lesions can be solitary or multiple, solid or cystic, congenital or acquired, and range from cysts, hamartomas, hyperplastic nodules and inflammatory entities to tumors and tumor-like lesions. The background liver may be normal or diseased. An algorithmic approach based on pattern recognition and cell profiling is outlined for the ...

Category : Special Articles