ระดับของโปรตีนเอ็มเอ็มพี-1 โปรตีนเอ็มเอ็มพี-9 และโปรตีนทีไอเอ็มพี-1 ในบาดแผลเรื้อรังที่เท้า จากภาวะเบาหวาน (The levels of MMP-1, MMP-9 and TIMP-1 proteins in chronic diabetic foot ulcer)

เบาหวาน (Diabetic mellitus) เป็นโรคเรื้อรังทางสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่งในปัจจุบัน โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคนี้คือการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า (Diabetic foot ulcer) สามารถพบได้ถึงร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเบาหวาน และคิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้ป่วยเบาหวาน...