ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathologists’ assistants)

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพยาธิแพทย์ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างประสบปัญหาภาระงานที่มากเกินพอดีในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ โดยเฉพาะพยาธิแพทย์ผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ต้องมีภาระงานด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน...