กลุ่มโปรตีนแมททริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส (เอ็มเอ็มพีเอส) และการสมานบาดแผลที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวาน [Matrix metalloproteinases (MMPs) and diabetic wound healing]

การศึกษาทางสรีรวิทยาการหายของบาดแผลปกติพบว่า เป็นปฏิกิริยาที่ทำงานร่วมกันระหว่างเซลล์และสารต่าง ๆ ได้แก่ เซลล์ผิวหนังชั้นนอก (Epidermal cells) เซลล์ผิวหนังชั้นใน (Dermal cells) สารประกอบที่อยู่ระหว่างเซลล์ (Extracellular matrix) การสร้างหลอดเลือดใหม่ (Angiogenesis) โปรตีนในเลือด (Plasma protein) สาร Cytokines รวมถึงปัจจัยในการเจริญเติบโต (Growth factors) โดยกระบวนการหายของบาดแผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ...