การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast cancer screening)

มะเร็งเต้านมเป็นชนิดของมะเร็งซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในเพศหญิงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยรายงานจากองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) พบว่ามีสตรีจำนวน 627,000 คน เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีทั่วโลกที่เป็นมะเร็ง นอกจากนี้อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมในสตรีไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี...

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทั่วไปในมะเร็งเต้านม โดยใช้วิธีทางอิมมูโนฮีสโตเคมีเป็นฐาน (General immunohistochemical-based biomarkers in breast cancer)

โดยปกติแล้วการพยากรณ์โรคของมะเร็งเต้านมนั้นอาศัยลักษณะทางคลินิกและทางพยาธิวิทยาดังต่อไปนี้คือ ขนาดของก้อนเนื้องอก (Tumour size) ระดับความแตกต่างทางจุลกายวิภาค (Histological grade) การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ (The status of axillary lymph node) และระยะของมะเร็งเต้านม (Breast cancer staging)...

Category : Technical Notes

ความหลากหลายที่เกิดในแต่ละเซลล์ของเนื้อเยื่อมะเร็ง (Tumour heterogeneity)

จากการศึกษาทางอณูพยาธิวิทยา (Molecular pathology) ของมะเร็งแสดงให้เห็นว่า ภายในเนื้อเยื่อมะเร็งจะปรากฏความหลากหลายของลักษณะทางจุลกายพยาธิสภาพ (Histopathological appearances) และลักษณะการแสดงออกทางโมเลกุล (Molecular expression profile) ของเซลล์มะเร็ง...

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮมกับการแสดงออกทางอิมมูโนฮีสโตเคมี [The correlation between Nottingham prognostic index (NPI) and immunohistochemical expression]

มะเร็งเต้านมในแต่ละชนิดทางโมเลกุล (Molecular subtypes) จะมีค่าดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮม [Nottingham prognostic index (NPI)] ที่แตกต่างกัน(1) โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive และ Triple-negative จะมีค่า NPI ที่สูงกว่ามะเร็งเต้านมชนิด Luminal(2)...

ดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮม [Nottingham prognostic index (NPI)]

ในทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) ได้มีการนำสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมจำนวน 3 อย่างดังต่อไปนี้คือ (1) ขนาดของก้อนมะเร็ง (Tumour size), (2) ระดับความแตกต่างทางจุลกายวิภาคของเซลล์มะเร็ง (Histological grade) และ (3) จำนวนต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ที่มีเซลล์มะเร็งเต้านมแพร่กระจายมา...

Category : Technical Notes

Cytotoxic effect of lutein extracts from marigold flower in Lens epithelial cell line

Lutein is a carotenoid found in the lens of the human eyes. Its functions are to protect the eyes by filtering a hazard blue light and to prevent vision loss due to cataract formation. Lutein could not be synthesised in the body and must be taken from the diet, however, lutein is isolated from a marigold flower....

Category : Original Articles

A Comparison Study of Molecular Classification of Primary Invasive Breast Carcinoma and Corresponding Metastatic Carcinoma in Axillary Lymph Nodes by Immunohistochemistry

Breast cancer is a heterogeneous disease. There is a high degree of diversity between and within tumours as well as among cancer-bearing individuals, and all of these factors together determine the risk of disease progression and therapeutic resistance....

Category : Original Articles

Effect of healthy lifestyle on lipid profile in a young women with overweight

In the past decades, the prevalence of overweight and obesity have increased substantially worldwide, especially in South-East Asia countries including Thailand. Recent data from prospective studies have indicated that overweight and obesity in children and adolescents are predictors of adult obesity....

Category : Case Reports

Physicians’ knowledge, attitude and practices towards autopsy in a Nigerian tertiary hospital

The post-mortem examination is a hospital service necessary to diagnose the cause and circumstances surrounding patients' death. This study assessed the knowledge, attitude and practices of physicians towards autopsy. Descriptive cross-sectional study of physicians that completed a semi-structured questionnaire assessing their knowledge...

Category : Original Articles

Increased cardiac troponin T concentrations in a young obese man with chest pain and non-obstructive coronary arteries

Acute myocardial infarction in young patients with non-obstructive coronary arteries is rare and has been rarely reported in the literature. We report herein a case of an obese young man presented to the emergency department with typical chest pain, ischaemic ECG changes, and elevated cardiac troponin T concentrations...

Category : Case Reports