ความหลากหลายที่เกิดในแต่ละเซลล์ของเนื้อเยื่อมะเร็ง (Tumour heterogeneity)

จากการศึกษาทางอณูพยาธิวิทยา (Molecular pathology) ของมะเร็งแสดงให้เห็นว่า ภายในเนื้อเยื่อมะเร็งจะปรากฏความหลากหลายของลักษณะทางจุลกายพยาธิสภาพ (Histopathological appearances) และลักษณะการแสดงออกทางโมเลกุล (Molecular expression profile) ของเซลล์มะเร็ง...

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮมกับการแสดงออกทางอิมมูโนฮีสโตเคมี [The correlation between Nottingham prognostic index (NPI) and immunohistochemical expression]

มะเร็งเต้านมในแต่ละชนิดทางโมเลกุล (Molecular subtypes) จะมีค่าดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮม [Nottingham prognostic index (NPI)] ที่แตกต่างกัน(1) โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive และ Triple-negative จะมีค่า NPI ที่สูงกว่ามะเร็งเต้านมชนิด Luminal(2)...

ดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮม [Nottingham prognostic index (NPI)]

ในทางศัลยพยาธิวิทยา (Surgical pathology) ได้มีการนำสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมจำนวน 3 อย่างดังต่อไปนี้คือ (1) ขนาดของก้อนมะเร็ง (Tumour size), (2) ระดับความแตกต่างทางจุลกายวิภาคของเซลล์มะเร็ง (Histological grade) และ (3) จำนวนต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ที่มีเซลล์มะเร็งเต้านมแพร่กระจายมา...

Category : Technical Notes

Protective effect of angiopoietin 2 on cardiomyocytes against simulated ischemic injury

Angiopoietin 1 (Angpt1) and Angiopoietin 2 (Angpt2) are vascular growth factors that play important roles in vascular angiogenesis and adult vasculature maintenance. Previous studies reported that Angpt1 reduced the size of myocardial infarction in in vivo myocardial infarction experiment in rats, while Angpt2  protein levels increased in myocardial infarction areas. ...

Category : Original Articles

A Comparison Study of Molecular Classification of Primary Invasive Breast Carcinoma and Corresponding Metastatic Carcinoma in Axillary Lymph Nodes by Immunohistochemistry

Breast cancer is a heterogeneous disease. There is a high degree of diversity between and within tumours as well as among cancer-bearing individuals, and all of these factors together determine the risk of disease progression and therapeutic resistance....

Category : Original Articles

Effect of healthy lifestyle on lipid profile in a young women with overweight

In the past decades, the prevalence of overweight and obesity have increased substantially worldwide, especially in South-East Asia countries including Thailand. Recent data from prospective studies have indicated that overweight and obesity in children and adolescents are predictors of adult obesity....

Category : Case Reports

Physicians’ knowledge, attitude and practices towards autopsy in a Nigerian tertiary hospital

The post-mortem examination is a hospital service necessary to diagnose the cause and circumstances surrounding patients' death. This study assessed the knowledge, attitude and practices of physicians towards autopsy. Descriptive cross-sectional study of physicians that completed a semi-structured questionnaire assessing their knowledge...

Category : Original Articles

Predictive Biomarker Testing in Colorectal Cancer: KRAS and BRAF Mutation Frequency and Testing Algorithm in Developing Countries

Predictive biomarker testing is mandatory before initiating targeted therapy in metastatic colorectal cancer (mCRC). Mutation frequencies and their association with clinicopathological features vary widely across populations. In low socio-economic countries, appropriate selection of cases is important for biomarker testing....

Category : Original Articles

Standardization of the Colorectal Carcinoma Surgical Pathology Report

In 2010 Department of Pathology Siriraj Hospital had introduced a standardization program for reporting colorectal carcinoma. Then the completeness and accuracy of pathology reports were assessed. Slides were reviewed for accuracy of pT stage and rectal circumferential margin status. After standardization program the percentage of pT4 lesion...

Category : Original Articles

Axillary lymph node ratio is an independent prognostic factor in Thai breast cancer patients

The number of metastatic lymph nodes to the total number of dissected axillary lymph nodes (lymph node ratio: LNR) is described as an independent prognostic factor in breast cancer patients, beside the traditional account of the number of axillary lymph node metastasis (pN stage). We investigated the correlation between LNR and prognosis among Thai...

Category : Original Articles