การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านม (Molecular classification of breast cancer)

ปัจจุบันนี้ได้มีการนำวิธีการด้านอณูพยาธิชีววิทยา (Molecular pathobiology) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมี [Immunohistochemistry (IHC)] เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีนบนพื้นฐานของวิธีแบบไมโครอาร์เรย์ (Microarray-based gene expression profiling)...

Category : Technical Notes

Low-Grade Central Osteosarcoma of Ilium, A Case Report

Low-grade central osteosarcoma accounts for 1-2% of all osteosarcomas, and is usually found in long bones of extremities. To our best knowledge, low-grade central osteosarcoma of pelvic bone is unusually rare....

Category : Case Reports

Is immunohistochemistry mandatory in staging bone marrow trephine biopsy of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) can be found involving bone marrow in approximately 11-27% of cases 1. Patterns of involvement are variable; these include diffuse pattern (lymphomatous cells diffusely infiltrating the marrow), interstitial pattern (i.e. small amount of lymphomatous cells scattered among hematopoietic cells), nodular pattern (lymphomatous cells forming aggregates in intertrabecular or paratrabecular area of the marrow).. ...

Author : Jitsupa Treetipsatit, M.D.

Molecular diagnosis of synovial sarcoma: A comparative study with histologic correlation in Ramathibodi Hospital

Synovial sarcoma (SS) is a relatively common sarcoma of soft tissue arising in extremities of young adult, which is often diagnosed by histology and immunohistochemistry (IHC). Synovial sarcoma can be found in various locations and may cause diagnostic dilemma in tumors arising in unusual locations. In this study, we evaluated the application of...

Category : Original Articles