ความหลากหลายที่เกิดในแต่ละเซลล์ของเนื้อเยื่อมะเร็ง (Tumour heterogeneity)

จากการศึกษาทางอณูพยาธิวิทยา (Molecular pathology) ของมะเร็งแสดงให้เห็นว่า ภายในเนื้อเยื่อมะเร็งจะปรากฏความหลากหลายของลักษณะทางจุลกายพยาธิสภาพ (Histopathological appearances) และลักษณะการแสดงออกทางโมเลกุล (Molecular expression profile) ของเซลล์มะเร็ง...

A Comparison Study of Molecular Classification of Primary Invasive Breast Carcinoma and Corresponding Metastatic Carcinoma in Axillary Lymph Nodes by Immunohistochemistry

Breast cancer is a heterogeneous disease. There is a high degree of diversity between and within tumours as well as among cancer-bearing individuals, and all of these factors together determine the risk of disease progression and therapeutic resistance....

Category : Original Articles