การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast cancer screening)

มะเร็งเต้านมเป็นชนิดของมะเร็งซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในเพศหญิงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยรายงานจากองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) พบว่ามีสตรีจำนวน 627,000 คน เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีทั่วโลกที่เป็นมะเร็ง นอกจากนี้อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมในสตรีไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี...

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทั่วไปในมะเร็งเต้านม โดยใช้วิธีทางอิมมูโนฮีสโตเคมีเป็นฐาน (General immunohistochemical-based biomarkers in breast cancer)

โดยปกติแล้วการพยากรณ์โรคของมะเร็งเต้านมนั้นอาศัยลักษณะทางคลินิกและทางพยาธิวิทยาดังต่อไปนี้คือ ขนาดของก้อนเนื้องอก (Tumour size) ระดับความแตกต่างทางจุลกายวิภาค (Histological grade) การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ (The status of axillary lymph node) และระยะของมะเร็งเต้านม (Breast cancer staging)...

Category : Technical Notes

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮมกับการแสดงออกทางอิมมูโนฮีสโตเคมี [The correlation between Nottingham prognostic index (NPI) and immunohistochemical expression]

มะเร็งเต้านมในแต่ละชนิดทางโมเลกุล (Molecular subtypes) จะมีค่าดัชนีการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมของน็อตติ้งแฮม [Nottingham prognostic index (NPI)] ที่แตกต่างกัน(1) โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive และ Triple-negative จะมีค่า NPI ที่สูงกว่ามะเร็งเต้านมชนิด Luminal(2)...

A Comparison Study of Molecular Classification of Primary Invasive Breast Carcinoma and Corresponding Metastatic Carcinoma in Axillary Lymph Nodes by Immunohistochemistry

Breast cancer is a heterogeneous disease. There is a high degree of diversity between and within tumours as well as among cancer-bearing individuals, and all of these factors together determine the risk of disease progression and therapeutic resistance....

Category : Original Articles

Axillary lymph node ratio is an independent prognostic factor in Thai breast cancer patients

The number of metastatic lymph nodes to the total number of dissected axillary lymph nodes (lymph node ratio: LNR) is described as an independent prognostic factor in breast cancer patients, beside the traditional account of the number of axillary lymph node metastasis (pN stage). We investigated the correlation between LNR and prognosis among Thai...

Category : Original Articles

Impact of CpG site specific methylation on silencing protein expression of GSTP1 in breast cancer

From previous study with Methylation specific polymerase chain reaction (MSP), there were cases of DNA methylation showing positive protein expression. Some CpG sites of the primer were speculated to have no effect on protein expression....

Category : Original Articles

Relationship between promoter methylation and protein expression of glutathione S-transferase gene class P1 in breast cancer

Glutathione S-transferase gene class P1 (GSTP1) encodes glutathione S-transferase P1 (GSTP1) that catalyses detoxifying metabolism of glutathione. The lack of GSTP1 expression is linked to carcinogen-esis and is related to promoter methylation. The previous studies of GSTP1 hypermethylation in breast cancer reveal diverse results and suspicious...

Category : Original Articles